??????????????????????
سلام خدمت اولیای محترم
اولیای محترم می توانند از بین کاندیداهای محترم، شش نفر را انتخاب کنند.
توجه داشته باشید، در صورتی که بیش از شش نفر را انتخاب کنید، رای شما باطل می گردد.
از بین منتخبان ۶ نفر به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل می باشند.
????????????????????