🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
نفرات برتر مسابقه دل نوشته برای سردار سلیمانی

رتبه اول:
💐امیرحسین مرادیان💐

رتبه دوم:
💐عرفان آزادمنجیری💐

رتبه سوم:
💐محمدپارسا معصومیان💐

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹