??????????
نفرات برتر مسابقه دل نوشته برای سردار سلیمانی

رتبه اول:
?امیرحسین مرادیان?

رتبه دوم:
?عرفان آزادمنجیری?

رتبه سوم:
?محمدپارسا معصومیان?

?????????