??????????
نفرات برتر مسابقه وصیت نامه سردار سلیمانی

رتبه اول:
?شایان چیت ساز?

رتبه دوم:
?اشکان رحیم بخش?

رتبه سوم:
?رادوین احمدی صفت?
?آرین صادقیان?

??????????