🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

تبریک🌺 تبریک🌺 تبریک🌺تبریک🌺

دانش آموزان عزیز واولیای گرامی و
مدیریت دبیرستان و کادر اجرایی

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

📢 دانش آموزان و اولیای گرامی گزارش جشنواره خوارزمی « مرحله منطقه ای» را در سال تحصیلی ١۴٠٠ – ١٣٩٩ به شرح ذیل به استحضار می رساند :

1️⃣از بین راه یافتگان مرحله منطقه ای :

✅ محور دست سازه – سخت افزار

👨🏻‍🎓دانش آموز:
محمد پارسا معصومیان

👨‍🏫دبیر راهنما:
سید احمد مرتضوی

⚙️ موضوع:
طراحی و ساخت ربات رنگ پاش لوله های انتقالات سیالات

🏬پایه تحصیلی :
هفتم

📈نتيجه:
راهیابی از مرحله «منطقه ای» به مرحله « استانی » ارتقاء پیدا کرد.

محمد پارسا جان متشکریم

🌺🙏🌺🙏🌺🙏🌺🙏🌺

سید احمد مرتضوی
مشاور دبیرستان هیأت امنایی حق شناس