گزارش حضور در جشنواره خوارزمی

توسط admin _

? دانش آموزان و اولیای گرامی گزارش جشنواره خوارزمی را در سال تحصیلی ١۴٠٠ – ١٣٩٩ به شرح ذیل به استحضار می رساند :
در مرحله دبیرستان از بین شرکت کنندگان، در چهار گروه دانش آموزان برگزیده انتخاب و به «مرحله منطقه» راه پیدا کردند