دبیرستان پسرانه حق شناس

مکان این مدرسه توسط خیر مدرسه سازی به نام اکبر حق شناس ساخته و احداث شده است.

 

 

.

مطلب ویژه

 ما در کنار شما هستیم

کادر مدیریت،اجرایی و مربیان مدرسه حق شناس

مدیریت و معاونین مدرسه

برای آشنایی با مدیر و معاونین مدرسه وارد این بخش شوید

مربیان مدرسه

برای آشنایی با مربیان مدرسه وارد این بخش شوید

انجمن اولیاء و مربیان

برای آشنایی با اعضاء انجمن وارد این بخش شوید 

مشاور های مدرسه

برای آشنایی با مشاور های مدرسه وارد این بخش بشوید