بازسازی کامل مدرسه

همه بخش های مدرسه اعم از کلاس های آموزشی و

سالن آمفی تئاتر و آزمایشگاه مدرسه قبل از شروع سال تحصیلی بازسازی شد.


چاپ