فعالیت های مدرسه

Previous Next

تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

باز آمد بوی ماه مدرسه

بازسازی کامل مدرسه

همه بخش های مدرسه اعم از کلاس های آموزشی و

بر گزاری جشن برای دانش آموزان

بر گزاری جشن ها ی فرهنگی در مناسبت های متفاوت

برگزاری مسابقات برای دانش آموزان

برگزاری مسابقات برای دانش آموزان