🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
نفرات برتر مسابقه وصیت نامه سردار سلیمانی

رتبه اول:
💐شایان چیت ساز💐

رتبه دوم:
💐اشکان رحیم بخش💐

رتبه سوم:
💐رادوین احمدی صفت💐
💐آرین صادقیان💐

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃