??????????

تبریک? تبریک? تبریک?تبریک?

دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی و
مدیریت دبیرستان و کادر اجرایی

??????????

? دانش آموزان و اولیای گرامی گزارش جشنواره «نوجوان سالم» « مرحله منطقه ای» در سال تحصیلی ١۴٠٠ – ١٣٩٩ به شرح ذیل به استحضار می رساند :

1️⃣از بین «٧٠٠» کار ارائه شده در مرحله منطقه ای :

✅در محور پژوهش

??‍? دانش آموز :
آرین صادقیان

?‍?دبیر راهنما:
سید احمد مرتضوی

? موضوع :
تاثیر عوامل مورد اشاره در باز ماندن از مسئولیت‌های روزمره یا «تحصیل و انجام تکالیف» دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان هیات امنایی حق شناس

?نتيجه:
راهیابی از مرحله «منطقه ای» به مرحله « استانی » ارتقاء پیدا کرد.

آرین جان متشکریم

?????????

سید احمد مرتضوی
مشاور دبیرستان هیأت امنایی حق شناس