روش انجام دادن تکلیف

ویدئو شماره 4 آموزش نحوه قراردادن تکلیف در سامانه آموزش مجازی دبیرستان هیئت امنایی حق شناس تقدیم می گردد. در این ویدئو نحوه قراردادن تکلیف در سامانه آموزش مجازی آموزش داده می شود و دانش آموزان می بایست تکالیف خود را از این طریق در سامانه بارگذاری نمایند. امکان نمره دهی و ثبت باز خورد توسط دبیر در این بخش وجود دارد و دانش آموزان می توانند در صفحه پروفایل کاربری خود با یک نگاه از تکالیف قرارداده شده توسط دبیران مطلع شده و فایل خود را بارگذاری نمایند.