گزارش فعالیت سه ماهه

توسط admin _

دبیرستان پسرانه هیئت امنایی حق شناس ثبت نام ورودی دانش آموزان پایه هفتم را با دستورالعمل آموزش و پرورش از پایان خردادماه سال ۹۹ طبق چهارچوب و محدوده جغرافیایی و محل سکونت دانش آموزان آغاز نمود.